Putni nalog - vozila


Modul "Put" sadrži obrade putnih naloga, voznog parka i blagajne.
To uključuje obračun troškova puta i ispis uplatnica / isplatnica.

Putni nalozi se obračunavaju po iznosu dnevnica, troškovima benzina za korištenje automobila
te svih drugih nastalih troškova (cestarine, hotelski smještaj).Matični podaci (Relacije, vozila, putni nalog)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.
Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.


Obračuni

Liste i pregledi

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.